2019. május 24., péntek

Választási útmutatás, 2019. május

Bár a szavak tövig koptak már, az érvek és a címkék, minősítések, sértések is rettentő unalmasak jó ideje, és igazából kizárólag a gúnyolódásnak, szellemeskedésnek és a kölcsönös bosszantásnak (azaz a kamaszos, felhőtlen szórakozásnak) volna csak létjogosultsága, mégis, mivel olyan virulens igény jelentkezett az útmutatásra, amilyen, az alábbiak szerint röviden sort kerítünk rá.

Európai parlamenti választásról lévén szó, megengedhetjük magunknak a szellemi luxust, hogy elvonatkoztassunk kisszerű hazai belviszályainkról, és tényleg Európa jövőjére-jelenére függesszük tekintetünket. Különös tekintettel persze hazánk (és Közép-Európa) unión belüli szerepére. (Ez utóbbi kérdést tegyük most mégis félre, annak fenntartásával, ezt a szerepet egyáltalán nem a francia/benelux vagy más ízlés/érdek szerint kell betöltenünk, hanem saját ízlésünk és érdekeink szerint.)

Óvakodnunk kell tehát akár a tűztől/pestistől azoktól a politikai idiótáktól, akiktől az Európa sorsára irányuló távlatos létkérdésekre is kizárólag orbánozós válaszokra telik.  Ne tévesszen meg bennünket az, ha ezek a politikai idióták rendszerint igazi európéer-nek tettetik magukat, hiszen igazán vérbeli provinciálisokról van szó, akik saját hazai hatalmi igényeik szemüvegén keresztül néznek/láttatnak mindent, ami pedig ezerszer fontosabb Magyarország éppen aktuális belpolitikai harcainál.

Hogy melyek ezek az Orbánnál/Fidesznél is ezerszer fontosabb európai ügyek, amelyekről most éppen megtisztelő alkalmunk van véleményt nyilvánítani?

Kezdjük mindjárt a legelsővel. Amennyiben tényleg az európai civilizáció kiváltságos, büszke és öntudatos fiai vagyunk, valamint nem vagyunk különösen allergiásak a kereszténységre/keresztyénségre (amely az európai civilizáció de facto leválaszthatatlan alkotó eleme, bármilyen bonyolult  is legyen ez a kapcsolat), hanem legalábbis a jóindulatú semlegesség talajára helyezkedünk, akkor szükségképpen egy furcsa lélektani jelenséget kell megtapasztalnunk önnön magunkon. Ez pedig nem más, mint a részrehajlás, elfogultság, drukkerség, együttérzés, nosztalgia, szorítás az európai civilizáció iránt és javára és más civilizációkkal szemben. Igen, az azonosulás és a kitüntető szeretet. Amennyiben ezt a lelkiállapotot nem tapasztaljuk magunkon, akkor baj van. Ha ne adj' Isten véletlenül a muszlim vagy afrikai fiatalok gondjai erősebb szívdobogást váltanának ki belőlünk az európaiak gondjainál, vagy még konkrétabban fogalmazva: az muszlim (vagy afrikai) érdekeket előbbre valónak éreznénk az európai érdekeknél, akkor bizony nem igazán vagyunk méltóak a mostani szavazási részvétel jogára.

Óvakodnunk kell tehát azoktól a politikai idiótáktól (vagy eufemisztikusan szólva: "hamis prófétáktól"), akik nyilvánvalóan nem az európai érdekeket tartják elsődlegesnek az iszlám civilizáció érdekeivel szemben. Akik nyilvánvalóan nem a mi "fajtánknak" drukkolnak. (Ismétlés: attól teljesen függetlenül, hogy bármilyen esetleges szörnyűségeket műveltek is Orbán, a lánya, veje és cinkosai, akármilyen "birkák", "agymosottak", diktatúrakedvelők és hasonlók is a magyar választók.)

Innen kezdve már csak egy dolgunk van. Felfogni, azonosítani, hogy melyek is az európai civilizáció valódi és méltányolható érdekei. Ezen valóban lehet vitatkozni, nem is keveset. Valóságos szellemi útvesztő ez. De szerencsére van segítség, súgás a feladathoz. Ráérő gondolkodók, írók, publicisták és hasonlók már elkészítették azokat a sablonokat, amelyeket modellként használva megoldhatjuk a rejtvényt. Szerencsére a bőség zavarával küzdünk.

Egy zseniális, profétikus, elsöprő erejűen érvényes modell például:

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201806/a_szentek_tabora_jean_raspail_latomasa_europa_bukasarol?fbclid=IwAR26q6hOdk0Kkx0XB7b7NEto-5PVnLFxLgfcSJGIKO8fllgtbhZCXnhmAfQ

Vagy Douglas Murray-től a magyar nyelven is olvasható érvgyűjtemény, az "Európa furcsa halála":

https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&type=22&id=303689

Rövid ismertető ez utóbbiról:
https://pestisracok.hu/ha-europa-nem-akar-elpusztulni-tegye-magat-nemkivanatossa-douglas-murray-europa-furcsa-halala-cimu-konyverol/


Ezek és a hasonló, érvényes modellek felnyithatják szemünket akkor is, ha valami furcsa álomvilágban is élnénk véletlenül.

Óvakodjunk tehát azoktól a politikai idiótáktól (=hamis prófétáktól), akik szerint Európa folyamatos, tömeges, rendszerszerű elözönlése muszlim és afrikai tömegek által az európai civilizáció érdekei szerint való. Elég ennek belátásához a "józan paraszti ész", nemigen kell hozzá több.

Óvakodjunk azoktól is, akik szerint az elárasztás, az invázió ellen semmit sem lehet tenni, tehát nem is kell.

Végezetül, de egyáltalán nem utolsósorban: Különösen óvakodjunk azoktól a politikai idiótáktól és/vagy rosszhiszeműen cinikus kísértőktől, akik rendületlenül sugallják azt a tarthatatlan álláspontot, miszerint a muszlim invázió eltűrése, sőt mi több, támogatása az igazán keresztényi szeretetből fakadó, elháríthatatlan kötelessége minden igazi kereszténynek. (Ironikus, hogy ezen cinikusok nagy része számára a kereszténység, de minden vallás is amúgy vörös posztó.) Ennek az álkeresztény  felfogásnak természetesen semmiféle szentírási - sem ószövetségi, sem újszövetségi - alapja sincs. Sehol sem tanítja a Szentírás, hogy Istentől kapott, őseink által örökül hagyott földet/hazát át kellene adnunk önként és dalolva a filiszteusoknak vagy asszíroknak. Sehol sem tanítja, hogy bárgyú módon utat/teret kellene engednünk a hitünket tagadóknak. Sehol sem tanítja, hogy Krisztus ellenségeit szeretnünk kellene - ellenkezőleg. (A saját ellenségeinket talán igen, de nem Krisztusét.) Nem véletlen, hogy a Biblia utolsó könyve, mintegy végszava, a Jelenések könyve a megalkuvást nem ismerő, végső harcról szól a Bárány ellenségeivel szemben, a "szentek táborát", a "szeretett várost" ellepni szándékozókkal szemben. (Külön kérdés, hogy a legalsó szintű, "népi" kereszténység híveihez valamiképpen kevésbé hatékonyan jutnak el ezek a szívszorító üzenetek.)

„És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat.”
(Jelenések Könyve 20:7–9)

A "szentek tábora", a "szeretett város" nem más, mint maga Európa, a nyugati civilizáció. Nincs rá méltányolható, értelmes okunk, hogy ne álljunk ki most érte azzal a porszemmel, amelyek egyenként vagyunk.2018. június 1., péntek

Egy történelmi rejtély

A brit trónörökös Erdélyben (itt)


Európa egy varázslatos szeglete - még mindig - az erdélyi Szászföld. Ezt legalább egyszer az életben minden európainak látnia kell. Nem csoda, hogy rabul ejtette a brit trónörökös szívét. Csak remélni lehet, hogy a trónörökös időnként elmereng a történelem egy különös rejtélyén: Hogyan vált lehetségessé, hogy annak az etnikumnak, amely 800 évig élt, virágzott, alkotott ezen a tájon, amely ránk hagyta ezt a különleges (és a trónörökös által is csodált) építészeti örökséget, a magyarság kebeléből való kiszakadása után 80 évvel hírmondója is alig akad?! És ha - művelt, világlátott ember lévén - valóban elmereng ezen, akkor kínozza-e valamiféle lelkifurdalás, amiért saját hazájának is oly vaskos része volt ebben a különös eltűnésben?

2018. április 13., péntek

Villámgyors reakció

Az USA-nagykövetség a Figyelő listájáról (itt)


Az indokolatlanul villámgyors, ezért árulkodó reakció is alátámasztani látszik a hipotézist, miszerint a Soros-hálózatban titkosszolgálati fedőszerv-hálózatot tisztelhetünk.

2018. április 7., szombat

Választási útmutatás, 2018. április 7.

Hatalmas, történelmi léptékű folyamat zajlik Nyugat-Európában már évtizedek óta. Alattomosan, lopakodva, lépésről lépésre,  álcázottan, mindazonáltal mégis egyértelműen és világosan. Európa elárasztása arab és afrikai tömegekkel, Európa elarabosítása/afrikanizálása, az európai népesség összetételének mesterséges átalakítása. Nincs igazából ebben semmi új, mindössze annyi, hogy most már végképp elérkezett az idő ennek a történelmi folyamatnak megálljt parancsolni. Végképp elérkezett az idő, hogy Európa elaltatott, manipulált, jólétben elpuhult népe felébredjen bávatag szendergéséből. Felébredjen,  összeszedje magát, és csodálatos, különleges, egyedi történelmi örökségének, az európai civilizációnak védelmére keljen.

Ehhez foghatóan fontos teendő ebben a történelmi pillanatban nincs is más, egyetlen egy sem. Ehhez képest minden más egész egyszerűen szánalmasan lényegtelen. A beözönlésnek nemhogy szervezése, támogatása, de elfogadása, passzív tudomásul vétele, jelentőségének bagatellizálása, ne adj Isten, tényének tagadása is árulás. Mégpedig nemcsak közönséges, szimpla árulás, hanem árulás az ötödik hatványon.

Árulás a magyar haza létérdekei ellen, árulás közép-európai mivoltunkból adódó érdekeink, árulás átfogó európaiságunk, árulás az egész nyugati civilizáció (a "fehér ember", vesd össze a "fehérek közt európai" költői megfogalmazással), és végül árulás az egész emberi nem, az egész emberi civilizáció ellen is, hiszen Európa felemésztésével Fekete-Afrika/Közép- és Közel-Kelet azon tíz- és százmilliói is valódi segítség, esély, remény és példa nélkül maradnak, akiknek testvérei Európa felemésztésére ide útra kelnek.

Ocsmány, tömény egy árulás, még ha nem feltétlenül tudatos is. Elkövetőit átkozzák is majd érte visszamenőleg  a soron következő európai nemzedékek, amelyeknek véres harcokban, sokkal kedvezőtlenebb esélyekkel kell majd megvívniuk a küzdelmet mindazokért az értékekért-eszményekért (az "európai értékekért"), amelyeket elődeik már egyszer birtokoltak, de amelyeket oly könnyelmű léhasággal el is tékozoltak.

Nem kérdés, hogy Orbán Viktor és a Fidesz viselt dolgai mindehhez képest eltörpülő súlyúak. Nem ez volna a helyzet, ha lenne akár csak egyetlen ellenzéki párt is, amelyre az invázió elleni védekezés ügyét itt és most Magyarországon jó szívvel bízni lehetne. (Némelyik esetében még abban sem lehetünk elég biztosak, hogy szeretik-e egyáltalán a hazájukat, szeretik-e egyáltalán a magyarokat.) De sajnos nincs. Egyetlen szál sem. A politikai váltógazdaság egyébiránt rendkívül kívánatos állapota utáni olthatatlan vágyunkat ezért legalább négy újabb évre jegelnünk kell. Beteges aránytévesztés lenne másképpen cselekedni.

Különösen így van ez, ha figyelembe vesszük: azon bizonyos "viselt dolgok" (nem tehetünk úgy természetesen, mintha ezek nem léteznének) mindegyikének szaga az "ellenzék" felől is árad rettenetesen.

Tulajdonképpen egyszerű tehát a képlet: Az árulás ötödik hatványa mindenképpen nagyobb bűn, mint bármilyen más vétek, amelyben amúgy persze az árulók maguk is vétkesek.

2017. november 17., péntek

Kivenni a világból

Migránsok menetelése Velencébe (itt)

Menetelnek. Követelnek. Ki akarnak venni a világból. Felélni, amit csak lehet. Betenni nem megy. A hasznos idióták (ez esetben egyes plébánosok, szakszervezetisek) segítik - a követelésben - őket. Belegondolni is rossz, szerencsére történelmi disztópia csupán, mi lenne, ha ez a kivenni-szocializált emberfajta erősebb lenne fegyveresen Európánál. Szerencsére nem az. Így azért - elárasztással - tovább tart a dolog. Van még valamennyi idő - bár vészesen fogy - észhez térni, felkészülni. Legeslegelső sorban, minden mást megelőzően, megvédelmezni a történelem különleges,  egyszeri, sok véráldozatra nyert kegyelmi ajándékát, a mi drága Európánkat, a nyugati civilizációt. A valahogyan, sok küszködéssel, de mégis, nemcsak kivenni, de világba betenni is képes emberek hazáját.

Másodsorban felkészülni végre arra, miképpen lehetne ezeket a követelni-kivenni nem rest embereket hatékonyan, de önfeladás nélkül megsegíteni abban, hogy megteremthessék otthon a maguk "Európáját". Abban a pillanatban váltunk tényleg rasszistává, amelytől fogva nem tartjuk erre a teremtésre  képesnek őket.

Tiszta sor, józan ésszel nemigen vitatható. Elárasztani, menetelni, követelni, kivenni, elvenni, felélni pedig: sem nekünk, sem nekik nem járható út.

2017. november 14., kedd

Franciaország elveszejtése

Tilos a betlehem-állítás Franciaországban (itt)

Kereszt-leretusálás, kereszt-eltávolítás, betlehembetiltás: nem sok köze van mindezeknek a szekularizációhoz, az egyenlőséghez. Ellenkezőleg: ezek a nyomuló, lopakodó perverziók Franciaország, és tágabban nézve, Nyugat-Európa iszlamizációjának, afrikanizálódásának egyre intézményesülődő folyamatába illeszkednek kiválóan. Éppenséggel az iszlám vallási fanatizmusnak nyitják a teret.

Nagyon sok mindennek meg kell változnia most már sürgősen a gyakorlati liberalizmus értelmezése terén, hogy a valóságos liberalizmus Európában megmaradhasson a jövő nemzedékei, és az egész világ számára. Hogy ez az egész rémálom, a már-már elveszett Franciaország továbbveszejtése, és féltett közös kincsünk, Európa tékozlása véget érjen végre.

2017. október 24., kedd

A színésznő emlékezete

Eszenyi Enikő nem értesült hasonló esetről (itt)

Így hát nyilvánvalóan teljesen véletlenül került az amúgy 100%-os mértékben feledhető "Sztracsatella" című ('95-ös?) filmbe az az egyedül emlékezetes és művészileg abszolút indokolt jelenet, amelyben az egyik főhőst alakító Eszenyi Enikő egy autóban orálisan kielégíti a Kern András által alakított másik főhőst. Így tehát nyilvánvaló, hogy a Vígszínház akkori vagy későbbi művészi/emberi/erkölcsi miliőjétől merőben idegen, abban teljes mértékben ismeretlen elfajulások elképesztő sorozatáról beszélhetünk. Vagy ha mégsem, akkor teljesen önként és dalolva történt mindig minden, ahogyan a filmvásznon is.

Helyszíni útmutatás a gyengébbeknek: minden rendben van, csak azt a sok-sok - ilyesmire, meg Martonra, Kernre, Eszenyire, Vígszínházra fordított, felélt - közpénzt lehetne feledni...